im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

E-learning

PP klasa Idg 25.03.2020 - S. Gibowski

Nauczyciel: Sławomir Gibowski

Podstawy Przedsiębiorczości klasa Idg 25.03.2020

  1. Temat: Sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa  1. Zapoznaj się z wykładem.

Aby przedsiębiorstwo osiągało zakładany cel, czyli przynosiło zyski, należy nim odpowiednio zarządzać. Niezbędne są do tego różnego rodzaju informacje, w tym miedzy innymi finansowe. Firmy sporządzają szereg dokumentów dotyczących swojej sytuacji majątkowej i finansowej. Do najważniejszych z nich należą bilans oraz rachunek zysków i strat.

Małe firmy mają obowiązek sporządzać bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową. Spółki kapitałowe prawa handlowe­go (akcyjne i z 0.0.) oraz spółdzielnie sporządzają ponadto sprawoz­danie z działalności.

Najważniejszym elementem sprawozdania finansowego jest bilans. Pełną wersję bilansu sporządzają średnie i duże przedsiębiorstwa, małe zaś - jego wersję uproszczoną.

Sporządzając bilans zamiesz­cza się w nim stany poszczególnych pozycji ak­tywów i pasywów nie tylko na dzień zamknię­cia ksiąg rachunkowych danego roku, ale także roku poprzedniego. Umożliwia to dokonanie porównań, ocenę firmy i ustalenie ewentual­nych kierunków zmian w działalności.

 

Służby finansowe (księgowe) same nie podejmują decyzji gospodarczych, ale rejestrują wszystkie operacje gospodarcze zachodzące w firmie - sprzedaż, zakupy materiałów, surowców, usług, spłaty pożyczek, wypłaty dla pracowników, podatki, składki emerytalne i zdrowotne itp.Następnym dokumentem odzwierciedlającym sytuację materialną przedsiębiorstwa jest Rachunek Zysków i Strat. Wynik finansowy przedsiębiorstwa w danym czasie jest określany w rachunku zysków i strat. Obok bilansu jest on jedną z podstawowych części składowych sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa. Jego sporządzanie polega na porównaniu przychodów z kosztami.

  1. Przeanalizuj wiadomości do tego tematu z podręcznika od str. 153 do str. 157.

  2. Wykonaj ćwiczenia z podręcznika ze str. 157.