im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

Podwaliny pod „Żelazny most” – położone!

liceum staszów

14 września 2014 r. w Podkowie Leśnej zostało zawarte porozumienie o współpracy partnerskiej między tamtejszym Podkowiańskim Liceum Ogólnokształcącym nr 60, a Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie. Stosowny dokument uroczyście parafowali dyrektorzy obu placówek: Izabella Olędzka-Kaźmierczyk i Anna Karasińska.

Umowa partnerska opiera się na chęci Szkół do pogłębiania wzajemnych przyjaznych relacji oraz stałego rozbudowania zakresu współpracy, na bazie realizacji Projektu Edukacyjnego „Żelazny most”. Projekt ten powstał z myślą o uczniach objętych nauczaniem historii na poziomie rozszerzonym. Jego głównym celem jest popularyzacja znajomości dziejów dwóch największych starożytnych ośrodków hutnictwa żelaza leżących poza granicami Imperium Rzymskiego, na obszarze „Barbaricum”, a to: w Górach Świętokrzyskich (zwłaszcza w okolicach Nowej Słupi) i na Mazowszu (szczególnie w okolicach Pruszkowa). Ich rozwój nastąpił w środkowej i schyłkowej fazie epoki żelaza, w okresie kultury przeworskiej (III/II w. p.n.e. – V w. n.e.).
Autorzy Projektu – nauczyciele historii Paweł Włoczewski i Tomasz Bielecki – mają nadzieję, że w ten sposób uda się znacząco poszerzyć u uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzę oraz umiejętności historyczne uzyskane w toku wcześniejszej oraz bieżącej edukacji dla lepszego rozumienia przeszłości własnego regionu, kraju, świata.
„Żelazny most” ma być wdrożony w 3-letnim cyklu kształcenia, począwszy od bieżącego roku szkolnego. Dyrektorzy zobowiązali się do wzajemnej wymiany materiałów naukowych i dydaktycznych powstających na potrzeby Projektu; wyrazili też wolę organizowania wspólnych uroczystości, konkursów i wycieczek służących nawiązywaniu i rozwijaniu kontaktów osobowych między kadrą pedagogiczną oraz społecznością uczniowską partnerskich Szkół.
Opiekę merytoryczną nad tym unikalnym przedsięwzięciem edukacyjnym zadeklarowały dwie uczelnie wyższe: Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski, a ponadto Centrum Kulturowo-Archeologiczne w Nowej Słupi i Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie.

/tekst i foto: Tomasz Bielecki/

 

liceum staszów

liceum staszów

liceum staszów

liceum staszów

liceum staszów